Vocabulari Lluís Faraudo de Saint-Germain
INICI 
Cerca per entrada
Cerca per mots de la fitxa
coincident
començada
que contingui
acabada per
cerca
    1 de 2    (21 registres)
veure  Tant
veure  Tant
veure  Tant
veure  Tant (A ___)
veure  Tant (Ab ___)
veure  Tant (En ___)
veure  Tant (Entre ___)
veure  Tant (Per ___ com)
veure  Tant (Per ___ que)
veure  Tant ... Quant
veure  Tant com
veure  Tant ne quant (No ___)

TANT adv.

Una tal quantitat, un tal nombre, a tal punt.

"Puys tant es, dix lo frare, que vos n avets vergonya, yo ho dire tot, qui ho se per confessions e en altres maneres..."
Eiximenis, Francesc (?) Doctrina compendiosa 1.899, segona partida, X

"Tant es, Senyer, la mia natura aparellada a peccats, que a totes quantes maneres son de peccats esta aparellada a reebre..."
Llull, Ramon Llibre de Contemplació cap. 35


TANT s.

Quantitat o nombre determinat d'una cosa o coses.

"E axi podets vos pensar, si los cathalans feyen atre tal, si serien molt mes que ells. Yo dich que si serien dos tants, perque yo us he dita cosa dels cathalans qui es vera veritat..."
Muntaner, Ramon Crònica (Muntaner) (ed. A. Bofarull, 1860) cap. XXIX

"Dix un savi a un hom qui parlava molt: -Calla, que has dues rahons e una lengua, per ço com deus callar dos tants que parlar."
Bonsenyor, Jafuda Sentències morals f. 90, col. 2

"... ja fos ço que hagues menys gent la mitat que l rey de Castella, mas havia tan bona cavalleria e tant gran gent d armes de Catalunya e Darago, que si fossen mes tres tants que no eren, si li era semblant que l tots los degues desbaratar..."
Desclot, Bernat Crònica (Desclot) (ed. Coroleu, 1885) cap. L

"Que en semblansa de visitar
Hic vendray tot cubertament,
Et ab tant la malvada gent
No n aura degu mal pensar,
Car mil tants sera pus celat
De mi que d altre no poria esser,"

Planys del cavaller Materó 538

"E donchs, posats vostra desfici,
Car io vulh siats mon amich,
E fer vos he mil tants pus rich
E mes honrat que may no fos."

Metge, Bernat Llibre de Fortuna e Prudencia 616


TANT s.

Un poc.

"veren lo cos
stes e jahent,
un tant calent,
mas ia finat."

Roig, Jaume Spill 1.562


TANT (A ___) mod.

Tant, aitant.

"... lo cavall vendra en punt que si veu lanses no aura gens de por d elles, empero tot hora li anau engruxant lo basto fins que sia a ten gros com una lansa."
Dieç, Manuel Llibre dels cavalls Com se deu tenir cavall jove de edat de tres anys fins a sis


TANT (AB ___) mod.

Entretant; mentrestant, aleshores, llavors.

"Ab tant entraren lains, e nos faem venir .ij. fenevols, e faem los comencar de parar."
Rei Jaume I Crònica (Rei Jaume I) (ed. Aguiló, 1873) 461

"Ab tant ela va comensar
A sa rrayso, dient axi:"

Planys del cavaller Materó 336

"Ab tant comanda lo rey que la donzella filla del rich hom fos mesa a cavall honradament, e de continent fo fet son comandament."
Història de la filla de l'Emperador Contastí cap. V

"Ab tant aquells de la ciutat tots plorant digueren a Pilat: -Mal consell haveu hagut..."
Pasqual, Pere (atribució falsa) Destrucció de Jerusalem XI

"E ab tant los angels se partiren d ells e se n pugaren als cels..."
Evangeli de sant Lluc Còdex del Palau, f. 61 v

"E ab tant, ma filla, coman vos a Deu e a la sua beneyta mare, e don vos tota aquella benediccio que pare pot donar a sa bona filla..."
Lletra del marquès de Villena a sa filla dona Joana MS. Acadèmia de Bones Lletres

"... e ab tant lo dit scisma ha mesas raels que no seran arranchades de gran temps."
Metge, Bernat Lo Somni 1.441, lib. segon


TANT (EN ___) mod.

Entretant, mentrestant.

"E, en tant, faem lo fenevol tant a enant que poc aconseguir en la brigola..."
Rei Jaume I Crònica (Rei Jaume I) (ed. Aguiló, 1873) 462


TANT (ENTRE ___) mod.

Mentrestant, en això estant, durant el temps que.

"Havia entre tant la Guelfa fet fer una imatge de Sant March molt finament acabada, e s i feu fer un altar alla on ella jahia..."
Rubió i Lluch (editor) Curial e Guelfa lib. I, § 30


TANT (PER ___ COM) loc.

Per allò que, per raó que.

"E aço dich per tant com algunes vegades hi ha alguns ribalts scelerats qui son sans e forts e no volen treballar, e fingen se contrets e pobres..."
Eiximenis, Francesc Regiment de la cosa pública cap. XXI


TANT (PER ___ QUE) loc.

Per allò que, per raó que.

"... no per tant que io m pens que vosaltres freturets d aquesta doctrina,... mas que per ço que hoirets la seguent historia siats pus ardents en seguir les dites virtuts..."
Metge, Bernat Història de Valter i de la pacient Griselda 16


TANT ... QUANT mod.

Representa una relació d'igualtat correlativa.

"... e per ço, Senyor, vullats vos sentir de vostra honor e trametre m letres prestament tan per lo papa quant per los cardenals, especialment als nostres quatre..."
Lletra de Jordi d'Ornos a Alfons el Magnànim Florença, 8 de març de 1419

"... en tant que per la gracia de Deu la maior partida de las coses que yo avia hoidas dir estranyes e meravelloses yo he vistes tant en terra quant en mar,..."
Viatge del vescomte de Perellós al purgatori de St. Patrici 29

"... que en algunes parts dels dits comtats, fustes e altres diverses bens tant en prats, molins, quant en altres parts les inundacions d aygues han lixades o posades..."
Crida del diluvi a Perpinyà Perpinyà, 10 de gener de 1422. Arxives des Pyrénées-Orientales. B232, reg. XV de la Procuració Real, f. 4

"... canyella en deyu mesteguada dona bona odor a la boca. O mastegats tant benjuhi quant un siuro; es cosa molt provada."
Flos del Tresor de beutat cap. L


TANT COM loc.

Tant quant.

"E, com hague finida la oracio, ell se senya e comana s a Deu, e entra dins al cova tant com la claror li dura..."
Martorell, Joanot Tirant lo Blanch cap. CCCXCV


TANT NE QUANT (NO ___) loc.

Gens, ni poc ni molt.

"... e que estie tot dret que no s encorp tant ne quant devant ne detras..."
Libellus de batailla facienda


torna a dalt