Vocabulari Lluís Faraudo de Saint-Germain
INICI 
Cerca per entrada
Cerca per mots de la fitxa
coincident
començada
que contingui
acabada per
cerca
    1 de 7    (82 registres)
veure  Qui
veure  Qui
veure  Qui va?
veure  Qui... qui
veure  Quia
veure  Quiacom
veure  Quidimia
veure  Quietació
veure  Quietament
veure  Quietar
veure  Quietura
veure  Quilma

QUI pron.

Quina persona.

"¿Qui m donara / saber e consonants
per a parlar / de vos, de llahos digna?"

Martines, Pero Poesies de Pero Martines 1, VII


QUI pron.

El qual, la qual, aquell, aquella qui.

"L altre escriva de Jhesu Christ es Sent Jacme qui diu a tots los christians que aquel qui volra amar aquest secgle, sera enemic de Deus."
Arnau de Vilanova Raonament d'Avinyó f. xxxij

"Qui mes tem Deu que no l ama, mes ama si matex que Deu."
Proverbis de Salamó MS. n. 216, f. lxxx, d. Bib. Univ. València


QUI VA?

Crit de les sentinelles o guaites quan s'acosta algú.

"E aprés ell ab los altres qui ab ell eren guaytaven per la vila, e com foren a la plaça del blat sentiren trepitgs de peus en les voltes d en Altelló et axi ells se acostaren devers les dites voltes dient qui va..."
Guerra de Cervera p. 12


QUI... QUI pron.

Els uns... Els altres.

"E tantost lo compte Dampuries e els altres qui ab ell anaven foren recullits, e anaren tant, qui ab un vent, qui ab altre, qui a rems, qui a veles, que a poch de temps preseren terra a Trapena..."
Muntaner, Ramon Crònica (Muntaner) (ed. A. Bofarull, 1860) Cap. CLXXV

"E en tota aquella nit no pogueren aplegar a la ciutat de Bellpuig, ans restaren en mig del cami, qui nafrats qui lassats..."
Martorell, Joanot Tirant lo Blanch Cap. CXLIV

"Colps, tals, e pics / qui leva bras, qui cama,
Qui fuitg quant pot / la via de lur pont,
Tal va campant / e tal alli s enrama."

Ferrer, Francesc Romanç de Rodes Cançoner de Saragossa, f. 292 v

"... car sots en la frontera del regne, per que us cove, qui per guerra, qui per pau, atendre molts perills..."
Eiximenis, Francesc Regiment de la cosa pública 90; Lletra proemial

"Empero con necessariament se cove esdevenir que qui ab lo falconer major, qui ab los altres, moltes vegades havem familiarment a conversar... fermament duem ordonador que l dit major falconer sagrament de feeltat e homenatge a nos faça..."
Rei Pere del Punyalet Ordenacions de Pere del Punyalet sobre els oficials de la sua cort. CDIACA, vol. V Del falconer mayor


QUIA conj.

Llatinisme: perquè.

"Que us dire? quia no trobarets en lligenda neguna que hanch Deus faes tantes de gracies ne merce a negu rey."
Muntaner, Ramon Crònica (Muntaner) (ed. A. Bofarull, 1860) Cap. CXLV


QUIACOM s.

Algú, algun.

"... e viu Jesu Christ e dix me: -Joseph, be est desliurat que james neguns no t noura; -e yo pensi que fos quiacom qui m escarnis e torni a dir mes oracions."
Pasqual, Pere (atribució falsa) Llibre de Gamaliel 3, XXIX

"... dels tractes que feya un hom dit Saturni, qui eren molt dampnosos e contraris a la cosa publica e quants de mals se n esdevendrien si no y acorria quiacom contrastant al dit Saturni..."
Canals, Antoni Valeri Màximo 2.146, lib. III, tit. VIII


QUIDIMIA s.

Quedimia.

V.
quedimia.

"E en aquestes ha differencia per so com la quidimia escura .i. poch can es lavada e cremada."
Joan Jacme Alcoatí f. lxiij, a


QUIETACIÓ s.

Acció de quietar; sedació.

"... e faran coses que seran gran servey de Deu e de la sgleya e quietacio e serenitat de les animes e consciencies de molts..."
Luna, Pedro de Pedro de Luna, Docs. CXLII

"... car speransa tenim... que ab la liberacio del dit Senyor Primogenit que s seguira ab tot efecte, totes coses hauran bona quietacio e repos."
Guerra de Joan II Docs. Arx. C. d'A., v. 15, p. 346


QUIETAMENT adv.

Reposadament, tranquil·lament, sossegadament.

"... car de mos ulls he vist posseyr quietament a mi moro negre lo que yo no he pogut obtenir ni ab prechs, treballs ni perills..."
Martorell, Joanot Tirant lo Blanch Cap. CCLXX


QUIETAR v. a.

Donar repòs, assossegar, calmar, tranquil·litzar.

V.
aquietar.

"... per tant, provehit, degudement a les dites causes, per extirpar los dits excessos e quietar los navegants... los honorables jurats de Valencia... los certifficaven... la galera armade per la Ciutat de Barchinona aconseguint la dita galea de mossenyor Johan Torrelles... havien aquella envestida per la resistencia que feya en no voler se liurar..."
Novells ardits 4 de setembre de 1449


QUIETURA s.

Quietud, repòs.

"La primera que novitat no s fassa puix la cosa es conclusa a servey de nostre Senyor Deu... e a pau e quietura de aqueix Principat e altres regnes..."
Guerra de Joan II Docs. Arx. C. d'A., v. 15, p. 263


QUILMA s.

Esportí, cofí d'espart usat als molins d'oli (per a omplir-lo d'olives i sotmetre'l a la pressió i a l'aigua a fi d'extreure'n l'oli).

V.
guilma.

"Item una quilma."
Inventari del castell de Tous Any 1410


torna a dalt