Vocabulari Lluís Faraudo de Saint-Germain
INICI 
Cerca per entrada
Cerca per mots de la fitxa
coincident
començada
que contingui
acabada per
cerca
    1 de 2    (16 registres)
veure  Prova
veure  Prova
veure  Prova (A ___ de)
veure  Prova (A plena ___)
veure  Prova (De tota ___)
veure  Provable
veure  Provació
veure  Provadament
veure  Provador, a
veure  Provament
veure  Provança
veure  Provant

PROVA s.

Sonda quirúrgica per a examinar l'estat de les plagues i fer certes operacions.

"... conve levar en aquella regla que lo bon cilurgia te en curar una plaga que, per esser perfectament guarida e no sobresanada, es a ell necessari de obrir be aquella e cercar ab la prova, hoch encara sensualment si possible es, tots los racons de la plaga..."
Villanueva (editor) Disputa de Jeroni de Sta. Fe contra jueus Cap. I. Any 1412

"E deu tenir en son stoig set instruments, es a saber: tisores, molls ho pinças, prova, rahor, lançetes e agulles..."
Granollachs, Bernat de Llunari f. sign. fij


PROVA s.

Sonda o escandall per a comprovar la profunditat de la mar, d'un riu.

"Item, dues proves."
Capmany, Antoni de (editor) Armament de la coca "Sent Climent" Col·lecció diplomàtica, CCLXXX


PROVA (A ___ DE) mod.

En estat de resistir a.

"... mas venen a vegades unes pregaries armades que no y pot hom tenir. -Hosta! -dix lo frare- ¿e com tendriets a prova de ballesta, que a paraules vos no puxats tenir?"
Eiximenis, Francesc (?) Doctrina compendiosa 1.178, primera partida, XIX


PROVA (A PLENA ___) loc.

Com a prova concluent.

"Si altre testimoni no fos estat en lo mon, a plena prova deguera bastar."
Metge, Bernat Lo Somni 829, lib. primer


PROVA (DE TOTA ___) mod.

Capaç de resistir a tot.

"Item unes cuyraçes de seguir ab ses manegues de tota prova..."
Inventari d'Alfons el Magnànim 130; any 1417


PROVABLE adj.

Que pot ser provat o demostrat.

"E l apostoli encontinent trames los articles de la fe e los libres per los quals son demostrats esser provables..."
Llull, Ramon Blanquerna Cap. 84

"Quant esdeve la primera manera, que es de ignorancia, e apparega provable, en tal cas l official o el Jutge... no deu res levar del ban o de la pena, ans ho deu del tot absolrre..."
Eiximenis, Francesc (?) Doctrina compendiosa 1.429, segona partida, IV


PROVACIÓ s.

Acció de provar; prova.

"E a provar la gran efficacia e la gran vertut de la nostra ymaginacio en lo nostre cors e en les nostres obres podem adur per provacio primerament la sancta Scriptura..."
Jaume d'Agramunt Regiment de preservació a epidímia e pestilència e mortaldats art. V, IIa part, cap. VI

"E que la deitat sia major de totes coses, no y cal provacio..."
Ferrer, Vicent Quaresma 106, XXXIX

"Car aço que tu dius, en provacio de la singular amor, a mi esser donada entre les altres coses la companya dels homens, com la mia companya sia atorgada a ells axi com la lur a mi, no pusch yo en aço trobar nenguna cosa singular."
Canals, Antoni De arra de ànima


PROVADAMENT adv.

D'una manera provada.

"... car yo son provadament bon clergue de arts e de leys e no m ama, ans ama un fadri vil e mesqui qui raho no fa ne enten."
Lo fill del Senescal d'Egipte Cap. II


PROVADOR, A s.

Aquell, aquella que fa una prova o experiència.

"El provador sap mes que l fisich..."
Rei Jaume I Llibre de saviesa 64


PROVAMENT s.

Acció i fet de provar; prova, experiència.

"E nos mostrarem de lurs forsses com mils puscam segons los actors e l nostre provament."
Joan Jacme Alcoatí f. lx v, b


PROVANÇA s.

Prova.

"E per lo dit procurador fiscal en la present causa davant nos presentat e repetit e vist altra provança per lo dit procurador fiscal feta, manarem fer e avem fet publicacio d aquella..."
Sentència donada... contra un nomenat Benet Garcia... Barcelona, 1491

"-La fe no ha merit a la qual la raho humana dona experiencia e provança."
Eiximenis, Francesc Art de bé morir Cap. Ij


PROVANT adj.

Que prova o demostra.

"No res menys havets dites algunes rahons e demostracions provants la dita inmortalitat en la anima racional. E totes aquexas, a mon juy, son bonas a provar la mia conclusio."
Metge, Bernat Lo Somni 948, lib. primer


torna a dalt