Vocabulari Lluís Faraudo de Saint-Germain
INICI 
Cerca per entrada
Cerca per mots de la fitxa
coincident
començada
que contingui
acabada per
cerca
    1 de 11    (130 registres)
veure  Por
veure  Por
veure  Porc senglar
veure  Porc, [porch]
veure  Porc, [porch]
veure  Porca
veure  Porca crespina
veure  Porcal, [porchal]
veure  Porcell
veure  Porcella
veure  Porcella, [porçela, porcela]
veure  Porcellana

POR s.

Temor.

V.
paor, pasor.

"... com no l podia vencre, considera que nobles homens no fan res per por, mas per prechs, assaja de fer lo venir davant ell..."
Ferrer, Vicent Quaresma 167, LII

"Hages, donchs, temor dels juys divinals, tenint temerosa por de la forta ira del gran Rey dels cels e de la terra."
Peres, Miquel De la imitació de Jesucrist 2.520, lib. III, cap. V

"Sens por ni vergonya / del leig cas que feyen
Trahint los vassalls / son rey y senyor
y ab moltes blasfemies / que tots parlant deyen
Estaven mirant / dels dotze que veyen
A qual besaria / lo Judes traydor."

Fenollar, B. i Martines, P. Lo Passi en cobles Ed. "Lo rat penat", p. 7


POR s.

Porus, orifici.

V.
poro, porus.

"... se banya en un riu qui passa per la ciutat de Tarso, l aygua del qual es molt clara... e la gran fredor de l aygua, que rebe per los pors, debilita li tot lo cos arronçant li los nirvis..."
Canals, Antoni Valeri Màximo 2.399, lib. III, tit. VIII

"En temps d estiu vos devets lavar la cara e les mans e los peus e lo cors, si ops es, ab ayga freda, con estreny los pors de la carn e rete la calor natural dintre al cors..."
Tròtula de Mestre Johan 27 b


PORC SENGLAR s.

Mamífer artiodàctil de l'espècie "Sus scrofa" de pèl espès i fort i d'ullals grossos i sortints.

"... com estant governador en tota Cicilia, la qual regia, un dia li fos presentat un porch senglar, de molt singular granea, feu se venir lo pastor lo qual havia mort lo dit porch."
Canals, Antoni Valeri Màximo 917, lib. VI, tit. III

"Item lart de porc senglar cuyt en aigua, emplastat, maraveyllosament consolda los ossos peceiatz."
Tresor de pobres (MS. 216 de la Bibl. Univ. de València) Cap. XLII

"Certifficam vos que nos serem, Deus volent, dema que sera divenres a sopar a Euna per caçar en aquelles partides porchs senglars lo dissapte mati sots seguent."
Itinerari de l'infant En Joan Any 1379, n. 449


PORC, [PORCH] s.

Mamífer artiodàctil domèstic del gènere "sus" que hom engreixa per a l'alimentació.

"E axi mateix trames carn de bou e de porch, e molt pa fresch a la galera per refrescament a la gent."
Martorell, Joanot Tirant lo Blanch Cap. CCCXC

"E aquest vici de peresa entre ls altres es del pus veces del mon, en tant que l hom pereos me par pus abil e mills dispost per esser porch qui es brut animal que per esser perssona e home rational."
Sentències morals MS. de Sant Cugat

"... a ço matex val la artemisa picada ab lo sagin del porch sia posada dessus."
Receptari de la Universitat de València MS. n. 216, f. xij, c. Bib. Univ. València


PORC, [PORCH] s.

Persona bruta, immunda.

"E aço vos atorga per felicitat aquell vilissim porch, vostre cap Mafomet..."
Martorell, Joanot Tirant lo Blanch Cap. CCCLXXXVIII


PORCA s.

Femella del porc, truja.

V.
truja.

"Item dos porques ab .viij. porchs xichs entre mascles e femeles."
Inventari del castell de Tous Any 1410


PORCA CRESPINA un. pluri.

Femella del porc espí o crespí.

"Ariçons, carts,
porca crespina
no tenen spina
pus fort punyent;"

Roig, Jaume Spill 2.350


PORCAL, [PORCHAL] adj.

Pertanyent o referent al porc.

"... car mes los valria al cors e a la anima que menjassen una pocha de cuyna e de les altres coses legudes, e tempradament, axi com los altres, que no fer aquell porchal exces e bestial, axi com ja damunt havem dit."
Eiximenis, Francesc Terç del Crestià Cap. CCCXXXII


PORCELL s.

Porquet, porc petit.

"... e venia tocans e gayolant com fa truga ab sos porcels molt sutza cosa..."
Visió de Tundal (Tuglat) 285. Llegendes de l'altra vida.

"D un gras porcell
e vi novell
ha molt tragat,
e s se ofegat
de poplexia:"

Roig, Jaume Spill 1.573

"... ans vaerets per les places donar dos diners de pa per un diner, o un porcell, o cabrit, o molto, o civada, o peix sech e salat, que ço qui ls costara en altre lloch dos sous, havien per sis diners."
Muntaner, Ramon Crònica (Muntaner) (ed. A. Bofarull, 1860) Cap. CLXXVII


PORCELLA s.

Garrina, femella del porcell.

"Item ha en la dita casa .ij. mules ab lurs basts; .ij. somes e .x. pahons e .vj. truges porcelleres et .x. crestats et .v. porcells sanats et .xij. porcells sanats de .iij. meses; .xx. porcells et porcelles..."
Inventari de la casa de Bajoles de l'ordre del Temple 26 de març de 1376

"... e prin un poc de sagi de porcella e mit ho en una lossa de ferro. E trau ne lo grex e mit hi les polvores e posa ho tot ensemps..."
Flors de les receptes medecinals per ocells de caça MS. 21-2-19, f. 145. Bib. Univ. Barcelona


PORCELLA, [PORÇELA, PORCELA] s.

Porcellana, tumor freda escrofulosa (és usat generalment en plural).

V.
porcellana, porcelleres.

"Mas la ssua sement fa la obra de la escorxa que dita avem desus, e la fulla quan es picada e posada sobre les porçeles soluu les."
Ibn Wáfid Llibre de les medicines particulars f. 70, c

"... e aquel brou que n exira sie y ajustada cera e sie n untada la artetica e les porceles grans. Sana trastot vici de nervis poderosament."
Tresor de pobres (MS. 216 de la Bibl. Univ. de València) Cap. XLI


PORCELLANA s.

Planta d'hort, herbàcia, mengívola en enciam i d'aplicacions medicinals.

"Si fetz trempar les porcellanes en aygua de limons tro que s desfassen..."
Tròtula de Mestre Johan 9 a

"Prin porcellanes .ij. onses, mastech, angelot, os de sipia, vernis, corail blanch..."
Tròtula de Mestre Johan 10 a


torna a dalt