Vocabulari Lluís Faraudo de Saint-Germain
INICI 
Cerca per entrada
Cerca per mots de la fitxa
coincident
començada
que contingui
acabada per
cerca
    1 de 19    (228 registres)
veure  No
veure  No
veure  No
veure  No
veure  No (Dir de ___)
veure  No pas
veure  No-negú
veure  No-re
veure  No-res
veure  No-res
veure  No-res
veure  No-res (Per un ___)

NO adv.

Adverbi de negació (pot precedir altres adverbis).

"... se comença a maravellar molt, no solament de la bellesa de Laquesis mas encara de la sua abtesa..."
Rubió i Lluch (editor) Curial e Guelfa I, 24


NO adv.

Partícula negativa que s'ajunta de vegades a un adjectiu, a un substantiu.

"Vet los teus nobles son sotmeses a no noblea, los teus faels son sobrats dels no faels..."
Marsili, Pere Crònica (Marsili) cap. XXII

"Dins aquell glorios cercle veuras molts de altres notables e solemnes Sancts, famosos e encara no famosos e no conaguts per nosaltres en esta vida."
Eiximenis, Francesc (?) Cercapou 1.847, tercer punt


NO s.

Negativa, recusació.

"... la mia paraula no pot tornar atrás: aço us poden dir totes les mies donzelles e a tots los qui m tenen coneguda, que lo si es si, e lo no es no."
Martorell, Joanot Tirant lo Blanch cap. CXVII

"Dir no guarda hom de treball, e dir hoc toyl benenança."
Bonsenyor, Jafuda Sentències morals f. 91 v, col. 1

"E axi entrant en la sancta religio del matrimoni, pres aquell honrat e glorios abit de virtuosa amor, acompanyat de companyia tal, que un si e un no units nos te..."
Llull, Romeu Despropriament d'Amor 298

"Sols vostre stat / tindra lo nom de vostre,
Un si, un no / un juy, un sentiment,"

Torroella, Pere de Cançoner de Saragossa f. 173 v


NO

Partícula negativa oposada a l'afirmativa sí/oc.

"... la compaynia entre lls se deu renovar e confermar, e si novelament no la confermen, no es compaynia entre lls."
Costums de Tortosa lib. quart, rúbr. XX, VI

"No n ha entrat hu en paradis -dix ell- despuys, ne n i entrara mentre durara lo dit scisma -¿No vostre pare, Senyor?- No mon pare, ne altre -respos ell;- car axi ho ha nostre Senyor ordonat."
Metge, Bernat Lo Somni 1.542, lib. segon


NO (DIR DE ___) fr.

Negar, refusar.

"-Ha Deus, dix ell, e tant gran peccat feu lo Pare Sanct e nos tuyt, com aquest senyor diguem de no de ajuda, que aquest es altre Alexandri qui es nat en lo mon!"
Muntaner, Ramon Crònica (Muntaner) (ed. A. Bofarull, 1860) Cap. XCI

"En apres viu per les carreres homens pobres, nuus, magres, famolents, qui querien e demanaven almoyna per la caritat de Deu, e no era qui a ells hagues caritat, ans cruelment los deyeu de no ab vilanes paraules."
Llull, Ramon Fèlix de les maravelles vuitena part, cap. XXIII

"Car aquell qui m dira de no que yo no pas lo pont, yo lo y demanare ab la espasa."
Andreu el Capellà De amore ed. Pagès, p. CXV


NO PAS

Negació reforçada per la juncció de la partícula "no" i l'adv. "pas".

"... ell pot fer la dita questio o demanda en loch e en nom d aquell, mas en nom seu propri no pas."
Consolat de Mar tit. III, cap. CCXCVI

"Dix Curial: -Donchs la Duquessa no ha comes lo crim de que la havets acusada? -Certes, respos Otho, no pas."
Rubió i Lluch (editor) Curial e Guelfa I, 22

"-Ver es, Senyor; ¿mas que fare? ¿Creure tot ço que hom me dira? -No pas, mas deus creura ço que la major part de la gent diu e creu."
Metge, Bernat Lo Somni 371, lib. primer

"Nostre apetit / altre movent lo mena,
no pas aquell / que n general be s gita;"

March, Ausiàs Obres d'Ausiàs March 161, CXIII


NO-NEGÚ s.

Persona insignificant, sense consideració social.

V.
negun (no).

"E, si est hom de valor, tostemps seras verdader en ta paraula, per tal que no defraudes negu ne façes a tots tenir te per no negu."
Eiximenis, Francesc Regiment de la cosa pública 1.384, cap. VII


NO-RE s.

No-res, absència total d'una cosa.

"... que pach per cascuna ayminada, fassa blat o no, mig carto d ordi ras per ayminada, ab planta o ses planta, al dit senyor Rey, e nore als..."
Alart, Julià Bernat Docs. rossell. p. 208


NO-RES s.

Absència d'una cosa.

"... que seria lo punt del pern en comparacio del cercle? No res quasi. Axi, Deus posa lo compas de la sua saviesa en la terra, e apres feu lo cercle, lo cel, que quasi no res es la terra en comparacio del cel."
Ferrer, Vicent Sermons de Sant Vicent Ferrer XXIX

"... puix no trobau misericordia, yo us suplich per merce no sia de perdre la sperança, car Roma no s pogue fer en hun dia: e per un nores que ma senyora vos ha dit stau ja smayat?"
Martorell, Joanot Tirant lo Blanch cap. CXCIX

"May no placia a Deu que als meus fills miserables vinga tant mal e tan afortunat dia lo qual mescle los fills de no res ab los meus fills qui son de molt alt linatge..."
Vilaragut, Antoni de (traductor) Les Tragèdies de Sèneca (atribució falsa a Vilaragut) Medea, p. 364


NO-RES s.

Allò que no existeix, el no ser o la carència absoluta de tot ésser.

V.
no-re, Res (No ___).

"Sapies te, anima mia, que tot aço no t es dit per confusio, ans per ta instruccio, per tal que t tingues mes per obligada a aquell qui t ha feta de nores, com no fosses, e t a remuda com fosses perduda."
Canals, Antoni De arra de ànima

"L emperador li demana: -Que es Deus?
L infant respos: -Aquell es Deus que tot lo mon feu de no res e totes les altres coses del mon que te deius en son poder."

L'infant Epitus

"A ço no calrria pus declarar, mas encara hi enadesch aço: Deu ha creat e fet cascun hom de no res e ell es poderos a salvar o a dampnar..."
Eiximenis, Francesc (?) Doctrina compendiosa 351, primera partida, VII


NO-RES adv.

No gens; nul·lament, de cap manera.

"Apres la mort de Marcus Aurelius fo feyt emperador son fill Commodus, qui fo un mal home, molt pervers e no-res semblant a son pare..."
Boades, Bernat Feyts d'armes de Catalunya (falsificació) cap. 4


NO-RES (PER UN ___) fr.

Per un motiu fútil, per menys de res.

"qui les servex
e obehex
ffent mil plaes,
per hun no res
s amor fenix"

Roig, Jaume Spill 8.449


torna a dalt