Vocabulari Lluís Faraudo de Saint-Germain
INICI 
Cerca per entrada
Cerca per mots de la fitxa
coincident
començada
que contingui
acabada per
cerca
    1 de 1    (6 registres)
veure  Asta
veure  Asta (A mitja ___)
veure  Asta de bandera
veure  Asta, [aste]
veure  Astalmut
veure  Astar, [star]

ASTA s.

Met. Espai o distància de la longitud d'una asta o fust de llança.

V.
llança.

"... e sol per un desdeny que la altesa vostra me fes .x. astes dejus terra desijaria star."
Martorell, Joanot Tirant lo Blanch cap. CCXL

"E an d aut be .iij. astes de lança de cavaler, e son dos pereyls e a y una brancha al mig de marbre."
Viatge a Terra Santa f. 82. Any 1323

"... e dona li tal colp per la cara de l elm davant, que l elm vola del cap mes de dos astes de llança lluny..."
Muntaner, Ramon Crònica (Muntaner) (ed. A. Bofarull, 1860) cap. CLXXIX


ASTA (A MITJA ___) loc.

Marítim. No hissat fins al cap de l'asta o de l'arbre, referit a banderes o de veles.

"I esforça s a metre / la vela a mij asta,
I amayna tantost / fallint lo timo,"

Procés de les olives 609


ASTA DE BANDERA un. pluri.

Pal al cap del qual és hissada una bandera, senyera, en embarcacions i edificis.

"Item .v. astes de banderes."
Inventari de la galera de la Diputació Arxiu Municipal de Barcelona. Any 1460


ASTA, [ASTE] s.

Pal o barra d'una llança, d'una halabarda, d'una bandera.

"... dit estandart fo alçat en la aste gran qui era plantada prop lo dit cadafal e apres foren alsades IIII banderes..."
Novells ardits 4 d'agost de 1392

"Item, tres astes de Senyera.
Item, sex senyeres."

Capmany, Antoni de (editor) Armament de la coca "Sent Climent" Col. diplom. CCLXXX

"Item, viginti astes de lançes sens ferres."
Capmany, Antoni de (editor) Armament de la coca "Sent Climent" Col. diplom. CCLXXX

"Item, una asta de peno ferrada."
Capmany, Antoni de (editor) Armament de la coca "Sent Climent" Col. diplom. CCLXXX

"... li mana dar lo Senyor Rey per messio que havia feta en aportar una asta de senyera Darago tro a Tortosa."
Llibre de comptes de Pere Boyl 724

"Item a .xxviij. pague a un home de Caldes de mala velle per sinch dotzenes e mitge de astes de passadors, de grossos e de migensers: dos sous e sis diners per dotzene monten tretse sous e nou diners."
"Item lo die mateix compre dues dotzenes e mitge de altres astes comunes a rao de desevuyt diners le dotzene costaren quatre sous."

Llibre de despeses de l'Almoina del pa de la Seu Girona, 1486

"... e apres, Senyor, feu fer gran suma de sagetes, e aquelles agen l astens fort estretes, en manera que l encasament pusque entrar escassament en les cordes primes..."
Decameron jornª 5ª novª 2ª

"Los fels portaren dos astes molt grosses al dit En Berenguer A. Danguera, e pres aquella que li plach, e l altra donaren a l almirall."
Muntaner, Ramon Crònica (Muntaner) (ed. A. Bofarull, 1860) cap. CLXXIX


ASTALMUT s.

Talmud.

V.
talmud.

"Respos un gran rabinas
A l astalmut trobaria
Com en Batlem naxara
Lo vartader Massia."

Cançoner de Nadal xx


ASTAR, [STAR] s.

Longitud de l'asta d'una llança.

"... e era clos de totes parts de fort de fort mur, de hun star de llança en alt..."
Desclot, Bernat Crònica (Desclot) (ed. Coroleu, 1885) cap. XXXVII


torna a dalt