Advertiment legal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Àrea de servei

 

 

La Generalitat concedeix ajuts d'un milió d'euros per a la promoció dels usos interpersonals de la llengua catalana

Una seixantena d'entitats sense finalitat de lucre han rebut ajuts per desenvolupar projectes que fomenten l'ús de la llengua catalana en el marc de la convocatòria de subvencions per a iniciatives adreçades a promoure els usos interpersonals de la llengua catalana per a l'any 2006.

La convocatòria té una dotació pressupostària d'un milio d'euros, un 18,5% més que l'any passat, i s'emmarca en la campanya "Dóna corda al català. El català va amb tu", promoguda pel Govern per tal de fomentar l'ús efectiu de la llengua catalana. D'acord amb els objectius d'aquesta campanya per al 2006, la convocatòria prioritza aquelles activitats de sensibilització per a l'extensió de l'ús social de la llengua catalana adreçades a joves de 15 a 29 anys, que potencien els factors emocionals i identitaris, que incrementen la percepció del català com una llengua adequada també per a usos no formals i que promouen els valors del català com a   llengua útil i que facilita l'èxit professional.

Nota de premsa:

.

El Consell Social de la Llengua valora positivament l'augment de recursos en línia per facilitar l'ús del català

El ple del Consell Social de la Llengua Catalana va aprovar el dictamen sobre l'Informe de política lingüística de l'any 2005, presentat pel Govern de la Generalitat el passat 28 de setembre. El president de la Generalitat i alhora president del Consell Social, Pasqual Maragall, va presidir la reunió. El dictamen recull una sèrie de valoracions i propostes d'actuació en aquest àmbit.

El Consell Social de la Llengua Catalana és un òrgan d'assessorament, consulta i participació de la societat en la política lingüística de la Generalitat de Catalunya i el formen representants de diferents àmbits socials. Una de les seves principals funcions és avaluar els objectius i els resultats de la política lingüística del Govern de la Generalitat i, en especial, l'informe anual que preveu la Llei de política lingüística. Trobareu més informació sobre el Consell Social de la Llengua Catalana (creació, funcions i membres) a l'adreça web: http://www6.gencat.net/llengcat/organi/cslc.htm

Nota de premsa:

IQUA gestionarà la resolució extrajudicial dels conflictes sobre noms del domini '.cat'

L'Agència de Qualitat d'Internet (IQUA), i la Fundació PuntCAT, creada entre d'altres per l'IEC i que s'hostatja en les instal·lacions de l'Institut, han signat a Barcelona un conveni de col·laboració en virtut del qual IQUA gestionarà un sistema de resolució extrajudicial dels conflictes relatius als noms de domini ".cat". La signatura del acord l'han dut a terme Domènec Sesmilo i Rius, president de l'Agència de Qualitat d'Internet, i Joan Francesc Gras i Alcoverro, president de Fundació PuntCAT.

El conveni, d'aplicació inmediata i de durada indefinida, estableix concretament que IQUA gestioni les polítiques de la fundació en relació a Procediment de Mediació, de Resolució de Conflictes sobre els criteris de Elegibilitat, i d'Impugnació de Decisions d'Incompliment. Al mateix temps, s'estableix la creació per part d'IQUA d'una estructura amb recursos, i mitjans tècnics i personals per a dur a terme aquestes funcions.

Nota de premsa:

 

Convocatòries

 

L’Institut d’Estudis Catalans convoca una plaça d’administratiu/va per al Gabinet de la Presidència

Més informació:

 

 

 

 

 

 

 

 

f