Advertiment legal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Premis Sant Jordi 2006
Premis per a estudiants

Premi de l'Associació Catalana de Ciències de l'Alimentació

Pere Duran i Montgé

Digestibilitat fecal i ileal del greix i àcids grassos de diferents matèries grasses en el porc en creixement.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripció del premi:
Premi instituït l’any 2003 i ofert a un treball d’investigació, bibliogràfic o d’assaig sobre els aliments.

 

 

Premi de la Institució Catalana d'Estudis Agraris

Mercè Morales Torrà, Marta Pascual i Roig i Xavier Rayo i Sarrias

Valoració i propostes de gestió de les pastures de muntanya mitjana. Índex ecopastoral.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripció del premi:
Premi instituït l’any 1983 i ofert a un treball d’investigació, bibliogràfic o d’assaig sobre agricultura.

 

Bernat Ramos i Perramon (accèssit)

Influència de l'aportació continuada de fems de boví i de fertilitzant nitrogenat en el rendiment i en el rentat de nitrogen líquid d'un cultiu de blat de moro en regadiu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Premi de la Societat Catalana d'Estudis Històrics

Antoni Sánchez

El trienni liberal a Lleida (1820-1823)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projecte guanyador:
En aquest treball d'investigació dedicat a la ciutat de Lleida entorn dels anys 1820-1823 es pretèn esbrinar els processos històrics que van desenvolupar-se a partir d'un acurat estudi i anàlisi tant de la demografia, de l'urbanisme, de l'economia, de la societat, de la política, de les seves institucions, de l'àmbit militar, de la religió com també de les manifestacions culturals lleidatanes al Trienni Liberal.

El triomf del règim liberal a partir de la insurrecció de Riego l'any 1820 va significar la continuació de l'obra legislativa de Cadis de l'any 1812 i la implantació d'un nou model governatiu que pretenia enderrocar els vestigis del feudalisme. Però, paral·lelament es va iniciar una contrarevolució reialista per tal d'enderrocar el liberalisme. Per lluitar contra l'atac absolutista la Paeria (Ajuntament de Lleida) va organitzar la Milícia Nacional, el cos armat del liberalisme. Aquesta va esdevenir la principal força de xoc contra l'avenç reialista i un factor clau per defensar i resistir la ciutat fins a convertir-se en una de les darreres que van capitular. Concretament el 31 d'octubre de 1823 davant del setge i la pressió de l'exèrcit francès dels "Cent mil fills de Sant Lluís". Al final d'aquest període Lleida es va trobar anquilosada en una greu crisi, reclosa en un sistema hisendístic caduc i deficient, condicionada per les constants lluites, per la paralització del comerç, la manca d'infrastructures i l'escassa productivitat agrària.

Pel que fa a l'evolució de l'Església lleidatana en el Trienni liberal s'ha d'assenyalar que a l'igual com havia succeït amb la Guerra del Francès, el govern liberal va atacar les bases socials, econòmiques, culturals, i sobretot polítiques de l'Església. A més a més una gran quantitat de religiosos lleidatans van patir la repressió del règim liberal. Sobretot, va destacar l'atac contra el propi bisbe de Lleida, Simón Antonio de Renteria i Reyes. Paral·lelament cal destacar la fractura ideològica que es va produir dins del seu interior ja que alguns eclesiàstics van manifestar postures liberals (per exemple, Martínez Marina i Martín Laguna, aquest últim va ser editor del "Semi Semanario Ilerdense"). Així doncs, l'impacte del Trienni Liberal sobre l'Església lleidatana va ser enormement negatiu, sobretot en l'àmbit econòmic, afectant la seva preeminència i ensorrant la percepció dels seus ingressos tradicionals, fet que va propiciar l'abandonament del manteniment del culte religiós i la paralització en la realització de la majoria de les seves funcions socials.

Descripció del premi:
Premi instituït l’any 1996 i ofert a un treball d’investigació, bibliogràfic o d’assaig sobre un tema d’història dels Països Catalans.

Currículum d'Antoni Sánchez:

 

 

Premi de la Societat Catalana de Biologia

Anaïs Estrada Gelonch

Mecanisme molecular que regula la retenció citoplasmàtica de NFAT5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripció del premi:
Premi instituït l’any 1962 i ofert a un treball d’investigació, bibliogràfic o d’assaig sobre ciències biològiques.

 

 

Premi de la Societat Catalana de Química

Josep Puigmartí i Luis

Organització supramolecular de molècules orgàniques en cristalls, monocapes i fils.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripció del premi:
Premi instituït l’any 1962 i ofert a un treball d’investigació, bibliogràfic o d’assaig sobre química.

 

 

Premi de la Societat Catalana de Tecnologia

Víctor Javier Cadarso Busto

Obtenció de guies d'ona òptiques amb nucli buit basades en silici.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripció del premi:
Premi instituït l’any 1969 i ofert a un treball d’investigació, bibliogràfic o d’assaig sobre tecnologia.

 

 

Premi Évariste Galois de la Societat Catalana de Matemàtiques

Ariadna Farrés Basiana

'Solar Sailing' en el Sistema Terra Lluna.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projecte guanyador:
Solar sailing és una tècnica de navegació espacial basada en l'aprofitament de l'impuls produït per la reflexió de la llum solar sobre una superfície reflectora anomenada vela solar.

En aquest treball, es comença amb una introducció dels conceptes bàsics sobre solar sailing i es discuteix quins són els paràmetres bàsics que defineixen els diferents tipus de vela. A continuació, es presenta un recull de tot allò que s'ha publicat fins avui en solar sailing .

Tot seguit, es presenten dos models per al moviment de la nau al voltant de la Terra. Aquí, hem inclòs un dels models continguts en la bibliografia i, a més, n'hem desenvolupat un de nou, que combina l'efecte gravitacional de la Terra, Lluna i Sol amb l'efecte de la vela. Per aquest últim model, hem fet un estudi local de la dinàmica prop dels punts d'equilibri del problema restringit de tres cossos (RTBP).

Finalment, discutirem tres maniobres per a escapar de l'atracció de la Terra. En totes tres hem de fer rodar la vela d'alguna manera per a poder guanyar energia i, així, augmentar el semieix major.

Aquest treball és un primer pas per a aplicar les eines de la teoria de sistemes dinàmics a la navegació espacial amb solar sailing.

Descripció del premi:
Premi instituït l’any 1962 i ofert a un treball d’investigació, bibliogràfic o d’assaig sobre matemàtiques.

Currículum d'Ariadna Farrés:

 

 

Premi Jordi Porta i Jué de la Societat Catalana de Física

Ferran Macià i Bros

Control de les correlacions en freqüència de la llum utilitzant tècniques d'achromatic phase matching.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projecte guanyador:
L'estudi de la física de la informació i de la computació ha estat una de les disciplines d'investigació més reconegudes al llarg de les últimes dècades. La informació és, a la fi, alguna cosa que es troba dins d'un sistema físic, i la computació podem pensar que és allò que és capaç de convertir aquesta part dels sistemes físics en dispositius realitzables i controlables. Així doncs, sembla que tant des del punt de vista de la ciència bàsica com de l'aplicació tecnològica, els conceptes d'informació i computació juguen un rol principal.

Aquest treball tracta sobre un aspecte concret d'un sistema físic, la llum, el qual es pot utilitzar per molt diverses aplicacions en informació quàntica.

Sobre la quantitat de sistemes físics proposats per a fer pràctiques d'informació quàntica, els fotons són, sens dubte, dels més utilitzats.

Algunes de les aplicacions més conegudes que es deriven del control en freqüència dels fotons són la creació d'alfabets multidimensionals per criptografia, la sincronització de rellotges o OCT ('optical coherence tomography' ). Cadascuna d'aquestes aplicacions requereix diferents graus de correlació entre la freqüència dels fotons; per exemple, per a OCT veurem que com més correlats estiguin els fotons, més precisió en les imatges es podrà aconseguir, mentre que per a la sincronització de rellotges passa a l'inrevés. Així, resulta molt important el control de l'estat en freqüència dels fotons.

A partir de les propietats no clàssiques dels estats quàntics sorgeixen aplicacions molt interessants, i els estats entrellaçats ( entangled ) representen la clau per a realitzar experiments impossibles des de la teoria clàssica.

Per aquest motiu, és crucial identificar mètodes per preparar i explorar sistemes \emph{entangled}; en particular, cal desenvolupar mètodes per a quantitzar l'entrellaçament (entanglement ).

Descripció del premi:
Premi instituït l’any 1962 i ofert a un treball d’investigació, bibliogràfic o d’assaig sobre física.

Currículum de Ferran Macià Bros:

 

Valentí Massana i Gràcia (accèssit)

Caracterització d'un imant de curvatura cobinat mitjançant sondes d'efecte Hall.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Premi Lluís Casassas i Simó de la Societat Catalana de Geografia

Albert Llausàs i Pascual. Recull el diploma Anna Llausàs

Caracterització i anàlisi dels canvis paisatgístics de les closes a la plana de l'Alt Empordà a una escala de detall per al període 1957-2001.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripció del premi:
Premi instituït l’any 1995 i ofert a un treball d’investigació geogràfica.