BURG, Sant Cristòfol

Renom: no se’n coneix
Municipi
: Farrera
Agregat  o lloc
: Burg
Comarca
: Pallars Sobirà
Època
: segle xi
Acta de consagració
: no se'n coneix
Categoria eclesiàstica
: castellera
Bisbat
: Urgell

Coordenades: Longitud 01º 16’ 24” Latitud 42º 30’ 15”
Coordenades UTM
: 3583  47074

Notícies històriques

Com en altres poblacions nascudes en el segle x a l’ombra d’un castell, hem de creure que Sant Cristòfol de Burg és l’església parroquial citada en l’acta de consagració de la Seu d’Urgell, «(...) ipsas parrochias de valle Tirbiense... cum Ferrera, et Burg (...)». Aquesta església perdria la seva funció parroquial en el moment que la població de Burg va establir-se al pla. En conseqüència, la primitiva església de Sant Cristòfol quedà com a capella del castell. Pere Tragó descriu el castell l’any 1519, «En lo dit lloch ha fortalesa e una torre que ret castell e és molt fort», cosa que ens fa pensar que no degué ésser enderrocat per ordre del duc de Cardona l’any 1513.  

Descripció de l’edifici

De la primitiva església del castell de Burg, per dissort només en resta un fragment del mur nord, en el qual encara avui es pot veure el lloc que ocupava l’arc triomfal i la insinuació de l’arrencada de l’absis. Aquestes restes ens permetrien intuir que, en origen, aquest edifici degué respondre a la tipologia d’una sola nau amb un absis a la capçalera. El tipus de parament està format per carreus rectangulars de diferents mesures, disposats de forma regular formant unes filades que tendeixen a l’horitzontalitat. Resulta molt difícil de poder aproximar una datació d’aquestes restes arqueològiques. Tant sols podem intuir-la mitjançant les restes dels carreus que encara són visibles. Hom creu que no és massa agosarat dir que aquesta església degué ésser construïda en el marc del segle xi, per bé que possiblement existí algun vestigi d’una d’anterior d’època preromànica, les referències de la qual avui s’han perdut.  

Vista de les restes d'aquesta església corresponents al mur nord

Estat actual

Molt mal conservada. Només en resta el mur nord.

Bibliografia

Per a més informació sobre aquest edifici, contacteu amb el Centre d'Art Romànic Català (ARCAT).