BUIRO, Santes Creus

Renom: buiro, La Santa Creu ; buiro, Mare de Déu; buiro, Santa Maria
Municipi
: Alins
Agregat  o lloc
: Araós
Comarca
: Pallars Sobirà
Època
: segle x?, amb modificacions
Acta de consagració
: no se’n coneix
Categoria eclesiàstica
: capella
Bisbat
: Urgell

Coordenades: Longitud 01º 18’ 09” Latitud 42º 31’ 55”
Coordenades UTM
: 3607  47104

Notícies històriques

La capella de Santes Creus de Buiro té una advocació segurament d’origen altmedieval. La seva planta també té una reminiscència que hem d’associar amb l’arquitectura preromànica. Hem de relacionar la seva història amb la propera església de Virós, situada a una hora de camí, en una zona de bosc i d’extracció de mineral de ferro.
L’any 1904, en el pla parroquial del bisbat d’Urgell, s’esmenta aquesta església i s’especifica que és una capella sota la jurisdicció de la parròquia de Sant Julià d’Ainet de Besan. Fins avui, és l’únic esment conegut d’aquest edifici.

Descripció de l’edifici

La capella de Santes Creus de Buiro és una construcció d’origen altmedieval de planta rectangular amb un tram del mur nord lleugerament desviat vers l’oest. Aquest fet, que desfigura l’ortogonalitat de la seva planta, cal justificar-lo per l’abrupte orografia del terreny.  Les mesures són 9,10 m de longitud per 3,90 m d’amplada.
Com en la majoria d’aquestes edificacions té la porta situada a migdia, desplaçada vers ponent. De l’interior, poca cosa podem comentar excepte que tot l’espai arquitectònic està actualment cobert amb encavallades de fusta, que de ben segur, no són pas les originàries.

Vista general de l'edifici


La part més interessant d’aquest edifici és l’aparell constructiu. En línies generals, podem dir que les pedres que configuren els seus murs perimetrals són llicorelles, combinades amb altres tipologies, lleugerament devastades, de diferents mides que, aparentment, tendeixen a l’horitzontalitat. Cal destacar, en el parament, una pedra situada en el brancal dret de la porta, prop de la llinda, que té gravada una inscripció amb la data 1667. Certament, aquest moment coincideix amb la modificació de la façana de ponent, en la qual s’obrí un ull de bou construït amb un semicercle de dovelles radials, així com una finestra rectangular de considerables dimensions, coronada per una llinda de fusta. 

La porta és rectangular sense cap més element. Aquest punt ens permet conèixer que el mur perimetral de l’església mesura 0,75 m de gruix. La doblària del parament justificaria la coberta amb encavallades de fusta i el recobriment amb lloses de pissarra.
Malgrat que la seva planimetria suggereixi un origen preromànic, datable el segle x, les restes que avui podem contemplar del conjunt d’aquest edifici, força modificat en el decurs de la seva història, ens dificulten determinar quins són els possibles elements constructius que testimonien aquesta cronologia.

Estat actual

Església conservada modificada. 

Béns mobles

Per a més informació sobre aquest edifici, contacteu amb el Centre d'Art Romànic Català (ARCAT).

Bibliografia

Per a més informació sobre aquest edifici, contacteu amb el Centre d'Art Romànic Català (ARCAT).